بخش   مدیریت پروژه  و  کنترل کیفی

 نظر به اثر گذاری مدیریت کنترل و کیفیت یک پروژه به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در موفقیت آن ، این شرکت جهت بالا بردن کیفیت اجرای پروژه های تحت پیمان خویش و انطباق آنها با استانداردهای جهانی مانند ISO 9001 سعی در بکارگیری متخصصین توانا و با تجربه در بخش مدیریت و کنترل پروژه و استفاد ه از نرم افزارهای تخصصی مانندMSP  در این زمینه است.

سیستم  برنامه ریزی و کنترل پروژه:

منظور از سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه یک ساختار مناسب در سازمان جهت پیاده سازی دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد.که به ترتیب زیر و با زیر شاخه ها تقسیم بندی می شوند:

1-مدیریت محدوده پروژه

1-1 تعیین مبانی آغاز به کار

1-2 برنامه ریزی محدوده

1-3 تعریف محدوده

1-4 ممیزی دورهای محدوده

1-5 کنترل تغییرات محدوده

2- مدیریت زمان پروژه:

2-1 تعریف  فعالیتها

2-2 توالی فعالیتها

2-3 برآورد مدت زمان فعالیتها

2-4 تهیه زمانبندی

2-5کنترل زمان بندی

3- مدیریت هزینه پروژه:

3-1برنامه ریزی منابع کاری

3-2 برآورد هزینه

3-3 برنامه ریزی بودجه و کنترل هزینه